Prawo Administracyjne

 • odwołania od decyzji
 • sporządzanie skarg do WSA i NSA
 • prawo budowlane
 • gospodarka nieruchomościami
 • postępowanie podatkowe
 • podatki lokalne (podatek od nieruchomości, od środków transportowych)
 • podatek rolny, leśny
 • stwierdzanie nieważności decyzji, w szczególności decyzji dotyczących bezprawnie zagarniętego mienia w okresie PRL
 • wznawianie postępowań administracyjnych zakończonych ostateczną decyzją
 • prawo ochrony środowiska
 • sprawy dotyczące akt stanu cywilnego

Prawo Cywilne

 • zasiedzenia nieruchomości
 • postępowanie nakazowe, upominawcze oraz uproszczone
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o zapłatę
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
 • postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, w tym sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, skarga na czynności komornika
 • postępowanie zabezpieczające
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku z ustawy oraz z testamentu, uznanie za zmarłego
 • dziedziczenie i podział gospodarstw rolnych
 • zachowek
 • odrzucenie spadku przez osobę małoletnią
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy dotyczące akt stanu cywilnego, w tym sprostowanie danych osobowych
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
 • służebności przesyłu oraz służebności gruntowe
 • zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego
 • ochrona własności i posiadania, w tym sprawy o eksmisję
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • sprzedaż konsumencka
 • doradztwo w zakresie służebności osobistych, rozporządzeń testamentowych i zapisów windykacyjnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i doradztwo w tym zakresie
 • kontrakty budowlane, umowy na prace projektowe, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, na roboty budowlane, w tym umowy na roboty oparte na wzorcu umownym FIDIC
 • sporządzanie opinii prawnych
 • skarga pauliańska
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • hipoteka przymusowa

Prawo Karne i Wykroczenia

 • obrona w sprawach karnych i karno-skarbowych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • obrona w sprawach o wykroczenia i wykroczenia karno-skarbowe
 • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary
 • postępowanie prywatnoskargowe
 • sprzeciwy od wyroków nakazowych
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zażalenia na zastosowanie środków zapobiegawczych
 • kara łączna, wyrok łączny
 • znawianie postępowań karnych i sporządzanie wniosków o ułaskawienie
 • ostępowanie w sprawach dotyczących nieletnich
 • sprawy z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 • przestępstwa i wykroczenia w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej
 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wnioski o ściganie przestępstw

Prawo Pracy

 • sporządzanie pozwów o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie
 • nadgodziny
 • mobbing
 • doradztwo prawne i prowadzenie spraw sądowych w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę

Prawo Gospodarcze, Spółki, KRS

 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zabezpieczających roszczenia klienta (kara umowna, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy, odsetki umowne, zastaw, zagadnienie poddania się egzekucji)
 • sporządzanie umowy spółki cywilnej, umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.
 • FIDIC i kontrakty budowlane
 • rejestracja spółek osobowych (jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej), kapitałowych (z o.o. i akcyjnej)
 • aktualizacja danych w KRS
 • pozwy o zapłatę
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców

Prawo Rodzinne

 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem
 • rozwody, separacja
 • podział majątku wspólnego
 • opieka, ustalanie miejsca zamieszkania dziecka
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej
 • władza rodzicielska
 • zarząd nad majątkiem dziecka

Księgi Wieczyste, Hipoteka, Zastaw Rejestrowy

 • przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej, wpisu prawa własności i innych praw rzeczowych w dziale II księgi wieczystej
 • przygotowywanie wniosków o wpis ostrzeżenia w dziale III księgi wieczystej o toczącym się postępowaniu
 • przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej na podstawie tytułu wykonawczego
 • sporządzanie umów o zastaw rejestrowy i przygotowywanie wniosków o wpis do rejestru zastawów

Prawo Zamówień Publicznych

DLA ZAMAWIAJĄCYCH
 • Doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pomoc przy opracowywaniu treści umów, ocena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Sporządzanie odpowiedzi na odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz odpowiedzi na skargi do Sądu Okręgowego
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • Doradztwo prawne na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, m.in. w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy, możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, itp.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • Reprezentacja w sporach z wykonawcami na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne
DLA WYKONAWCÓW
 • Badanie i ocena treści ogłoszeń o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Doradztwo przy sporządzeniu ofert i dokonywanie oceny ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z wymaganiami zamawiającego
 • Sporządzanie środków ochrony prawnej tj. odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do Sądu Okręgowego
 • Doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi
 • Udzielanie porad oraz opracowywanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych